Taal


Bij taal gaat het om begrijpen en produceren. Met taal breng je je gedachten onder woorden. Met een te kleine woordenschat of niet genoeg kennis over zinsbouw van de taal, kun je je boodschap niet goed overbrengen. Met onvoldoende taalbegrip kun je je omgeving niet begrijpen.


Vertraagde spraak- en taalontwikkeling

Valt het u op dat uw kind in spraak en taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes? Het kind spreekt nog niet, of opvallend minder, of in onvolledige zinnen. Is het minder goed verstaanbaar of begrijpt het minder dan leeftijdsgenootjes? Mogelijk heeft uw kind een een vertraagde spraak- en taalontwikkeling.

Op de site van Kind en taal vindt u meer informatie en kunt u als u wilt een snel-test doen.

Klik op deze link:  kindentaal.logopedie.nl/site/testen en  

www.kindentaal.nl/testen/minimumspreeknormen

Een vertraging in de spraak- en taalontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Wat doen wij?

We onderzoeken uitgebreid de taal en de spraak van het kind. Zo brengen we in kaart welke aspecten van de taal (begrip, vorm, inhoud, productie) aandacht nodig hebben. Daarmee gaan we aan de slag. Daarnaast begeleiden we ook de ouders of verzorgers in de manier waarop ze het kind tot spreken kunnen stimuleren, en overleggen zo nodig met school.
Wij hebben ook ervaring met Pré-verbale logopedie; bij kinderen die nog niet of nauwelijks spreken werken we aan de voorwaarden om tot spreken te komen: imiteren, het oogcontact, het nemen van beurten.
Het resultaat van de behandeling hangt onder andere af van de oorzaak van de vertraagde ontwikkeling. In het algemeen geldt dat een vertraagde spraak- en taalontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden.


Taalontwikkelingsstoornis (TOS) of Dysfatische ontwikkelingsstoornis?

Bij een TOS of Dysfasie is er een achterstand in de spraak-taalontwikkeling met een neurologische achtergrond.  Kenmerken van een TOS zijn dat taalbegrip vaak beter is dan taalproductie. We zien gebrek aan innerlijke spraak (impulsief, moeite met een plan maken, onredelijke angsten, problemen met afstemmen op de omgeving), visueel ingesteld, taal lijkt niet "binnen" te komen via het gehoor zelfs al is het gehoor prima, monoloog-spraak (zelf kletsen)  beter dan dialoog (een gesprek met iemand), moeite met antwoord geven op een rechtstreekse vraag ( op-commandoproblemen), Dysfatische kinderen zijn vaak beelddenkers.

Kijk eens op de poster "Heeft Jos een TOS?" en op dysphasia.

Kinderen met een TOS hebben vaak een normale intelligentie maar "komen niet goed uit de verf", omdat het niveau van de taal achterblijft op hun verdere ontwikkeling. Ze worden onderschat omdat ze met hun taalproduktie geen goede eerste indruk maken. Een TOS is belemmerend in het leren omdat op school veel in taal wordt aangeboden Dysfasie komt voor als geïsoleerd taalprobleem, maar ook als onderdeel van bijvoorbeeld het syndroom van Down.

Wat doen wij?

Wij hebben veel ervaring met TOS en dysfasie. De reguliere logopedische aanpak met de nadruk op de luistervaardigheden en auditieve input is niet altijd effectief. We werken o.a. met de methode van Tan-Söderbergh. Bij jonge kinderen ligt de nadruk op affectgebonden taal (taal gekoppeld aan gebeurtenissen dicht bij het kind) die via de emotionele hersenhelft "binnen" komt en wordt vastgelegd in beelden. Aan die beelden wordt de taal gekoppeld.

Natuurlijk wordt er vervolgens vanuit de visuele benadering ook gewerkt aan o.a. de luistervaardigheid.


Nederlands als tweede taal

Wanneer mensen/kinderen in Nederland komen wonen en onze taal nog niet beheersen, is het moeilijk voor hen deel te nemen. Het verstaanbaar spreken en het in acht nemen van de geldende communicatieregels vormen een essentieel onderdeel van het communiceren in een andere taal.
Verstaanbaar Nederlands spreken kan voor allochtone volwassenen en jongeren die de Nederlandse taal leren een probleem zijn. Tot 12 jaar kan een mens accentloos een tweede taal leren spreken, vanaf 12 jaar is dit veel moeilijker.
De juiste toepassing van woordklemtonen, zinsklemtonen, zinsintonatie en zinsritme helpen de verstaanbaarheid vergroten.

Wat doen wij?

In samenwerking met school en eventueel vluchtelingenwerk kijken we of logopedie kan bijdragen. Voor vergoeding door de zorgverzekeraar moet er wel een logopedische indicatie zijn. Bijvoorbeeld ook een achterstand in de eigen taal, problemen met articulatie, mondgedrag enz.